“มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก” เป็นโบสถ์แบบโกธิกแห่งแรกในฝรั่งเศส อาคารยุคกลางแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก อาสนวิหารเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษในฐานะอาสนวิหาร พระแม่มารีใช้ในพิธีคาทอลิก ไฮไลท์ของ “นาฬิกาดาราศาสตร์” (นาฬิกาดาราศาสตร์) ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 500 ปีในมหาวิหารคือ 12:30 น. และคุณสามารถเห็นลักษณะที่ปรากฏของตุ๊กตา มีหลายขั้น แต่ได้วิวเมืองที่ต้องเดิน 332 ขั้น แต่วิวน่าเบื่อแน่นอน